Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu chung

HỘI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Vietnam Urban Planning and Development Association - VUPDA

 


Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp về công tác quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị.

Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải ký Quyết định cho phép thành lập ngày 02/02/1998 theo Quyết định số 24/1998/QĐ-TTg.

Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam hoạt động trong phạm vi cả nước tập hợp đông đảo các cán bộ thuộc lĩnh vực quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị ở Việt Nam. Số hội viên trong cả nước hiện có trên 4000 người.

Hội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam.

  • Tôn chỉ, mục đích

Là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tập hợp những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước tự nguyện tham gia; Hội hoạt động trong phạm vi cả nước trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, ra sức phấn đấu cho mục đích xây dựng và phát triển bền vững đô thị Việt Nam theo định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhằm góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hội là thành viên của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam; Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản, trụ sở và cơ quan ngôn luận riêng; Hội được tham gia các tổ chức quốc tế cùng nghề nghiệp theo quy định của pháp luật.

  • Chức năng, nhiệm vụ

- Tập hợp, đoàn kết những người làm công tác quy hoạch và phát triển đô thị trong cả nước thuộc các lĩnh vực: quy hoạch và thiết kế đô thị - nông thôn, thiết kế kiến trúc cảnh quan đô thị, quản lý đô thị, bảo vệ môi trường, tư vấn, đào tạo, nghiên cứu khoa học về quy hoạch, đầu tư và phát triển đô thị.

- Bảo vệ các quyền lợi hợp pháp về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên;

- Thực hiện chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị; thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước giao cho Hội;

- Tham gia với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức nghiên cứu khoa học, cơ sở đào tạo và các tổ chức xã hội khác trong việc nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp luật, công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn đầu tư, đào tạo thuộc lĩnh vực quy hoạch và phát triển đô thị;

- Tuyên truyền phổ biến những kiến thức, kinh nghiệm, pháp luật góp phần nâng cao dân trí về quy hoạch và phát triển đô thị;

- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và hướng dẫn hoạt động ngành nghề cho các Hội thành viên, các đơn vị trực thuộc của Hội;

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy định của pháp luật.

 

~~oo0oo~~

 

HỘI QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ho Chi Minh City Urban Planning and Development Association - UPDA - HCMC

 

 

Ngày 30/8/2013, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4718/QĐ-UBND về phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

Tên tiếng Việt: Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên tiếng nước ngoài: HCMC UBRAN PLANNING DEVELOPMENT ASSOCIATION.

Viết tắt: UPDA - HCMC.

Trụ sở Hội đặt tại số 216, đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • Tôn chỉ, mục đích

Hội Quy hoạch phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm tập hợp, đoàn kết và động viên  những người làm công tác nghiên cứu quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc mọi thành phần kinh tế trên cơ sở tự nguyện để hoạt động có tổ chức nhằm mục đích phát huy trí tuệ, tài năng và nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp và phục vụ công cuộc cải tạo xây dựng và phát triển đô thị thành phố đồng thời mang tính văn minh, hiện đại và bền vững, góp phần thiết thực vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

  • Nguyên tắc tổ chức, hoạt động

1. Tự nguyện, tự quản.

2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.

3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.

4. Không vì mục đích lợi nhuận.

5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

  • Hội có nhiệm vụ

1. Tập hợp, đoàn kết, động viên và giúp đỡ những người làm công tác tư vấn, nghiên cứu khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực thiết kế quy hoạch xây dựng, kiến trúc và quản lý xây dựng phát triển đô thị - nông thôn, thiết kế cảnh quan đô thị, bảo vệ môi trường sinh thái, đầu tư xây dựng, đào tạo ở địa bàn thành phố nhằm đẩy mạnh hoạt động, phát huy mọi tiềm lực trí tuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng phát triển thành phố.

2. Bảo vệ các quyền lợi chính đáng về tinh thần, vật chất, đạo đức nghề nghiệp của các hội viên.

3. Tham gia chương trình, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực hoạt động nghiên cứu thiết kế quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn, kiến trúc, môi trường quản lý phát triển đô thị, nâng cao trình độ chuyên môn cho các thành viên và những người tham gia hoạt động trong các lĩnh vực khác có liên quan.

4. Tuyên truyền phổ biến chính sách, luật pháp, những kiến thức, kinh nghiệm và quy định về lĩnh vực quy hoạch và quản lý phát triển đô thị cho các hội viên.

5. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

  • Hội có quyền hạn

1. Tuyên truyền mục đích của Hội.

2. Hội được các cơ quan quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực cung cấp thông tin về chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đầu tư quản lý xây dựng phát triển đô thị.

3. Hội được giới thiệu hội viên và đề cử đại diện tiếp xúc với các đối tác trong và ngoài nước, phối hợp nghiên cứu các chuyên đề khoa học kỹ thuật, tham dự triển lãm, hội nghị, hội thảo theo quy định của nhà nước.

4. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ theo quy định của pháp luật để trang trải kinh phí hoạt động.

5. Hội được thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật.

  • Hội viên

1. Hội viên chính thức:

a) Công dân Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có đủ các điều kiện sau đây có thể được công nhận là hội viên chính thức:

- Có trình độ tốt nghiệp đại học và đã có thời gian từ 02 năm trở lên tham gia hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu thiết kế quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, đào tạo, bảo vệ môi trường, lãnh đạo quản lý địa bàn dân cư và các lĩnh vực hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch và quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.

- Tán thành Điều lệ Hội và có đơn tự nguyện xin gia nhập Hội, tham gia các hoạt động của Hội.

b) Mọi tổ chức hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tán thành Điều lệ Hội có vai trò và công lao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển ở thành phố, tự nguyện làm đơn xin gia nhập hội, được Ban Thường vụ Hội xem xét, mời làm thành viên của Hội.

2. Hội viên danh dự: Là công dân Việt Nam có uy tín, có sự gắn bó và sự phát triển của Hội, được Ban Thường vụ đề nghị và Ban Chấp hành Hội quyết định mời làm hội viên danh dự.

  • Quyền của hội viên

1. Tham gia các hoạt động do Hội tổ chức.

2. Ứng cử và bầu cử vào các cơ quan lãnh đạo của Hội, tham gia biểu quyết về công tác Hội.

3. Thảo luận dân chủ về các mặt công tác của Hội.

4. Được bảo trợ về quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

5. Được sử dụng những phương tiện và giúp đỡ trong khả năng của Hội về vật chất và tinh thần trong hoạt động nghề nghiệp của mình.

6. Được quyền xin ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.

7. Hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức của Hội, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và không được ứng cử, đề cử, bầu cử, ứng cử vào Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

~~oo0oo~~