Video: TP Hồ Chí Minh - Chặng đường phát triển & Một kịch bản đô thị đẳng cấp thế giới

Video: TP Hồ Chí Minh - Chặng đường phát triển & Một kịch bản đô thị đẳng cấp thế giới

Video: TP Hồ Chí Minh - Chặng đường phát triển & Một kịch bản đô thị đẳng cấp thế giới

Video: TP Hồ Chí Minh - Chặng đường phát triển & Một kịch bản đô thị đẳng cấp thế giới

Video: TP Hồ Chí Minh - Chặng đường phát triển & Một kịch bản đô thị đẳng cấp thế giới

Video: TP Hồ Chí Minh - Chặng đường phát triển & Một kịch bản đô thị đẳng cấp thế giới

28/07/2021

 

Mời các bạn truy cập hàng tuần vào kênh Youtube và Facebook - “Viện Nghiên cứu Đô thị và Phát triển Hạ tầng” để xem các tập tiếp theo về chủ đề: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ & PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG. Xin trân trọng cảm ơn.
Facebook VNCĐT & PTHT: https://www.facebook.com/IUSID2021