Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

Nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060

19/03/2021

Trên cơ sở chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 136/TTg-CN ngày 01 tháng 2 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố chỉ đạo Sở QHKT tiến hành tổ chức lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Nhận nhiệm vụ từ Sở QHKT, Viện QHXD là đơn vị tư vấn xác định việc nghiên cứu điều chỉnh lần này phải bảo đảm thành phố phát triển đúng định hướng, phù hợp với bối cảnh phát triển hiện nay và đáp ứng với các yêu cầu nêu trên.