Giới thiệu sách "Môi Trường Văn Hóa Đô Thị Hiện Đại"

Giới thiệu sách "Môi Trường Văn Hóa Đô Thị Hiện Đại"

Giới thiệu sách "Môi Trường Văn Hóa Đô Thị Hiện Đại"

Giới thiệu sách "Môi Trường Văn Hóa Đô Thị Hiện Đại"

Giới thiệu sách "Môi Trường Văn Hóa Đô Thị Hiện Đại"

Giới thiệu sách "Môi Trường Văn Hóa Đô Thị Hiện Đại"

25/02/2021

Việt Nam đang bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế. Trước các tác động của tiến trình toàn cầu hoá, tốc độ đô thị hoá đang diễn ra khá nhanh, làm biến đổi bộ mặt kinh tế - xã hội của đất nước, trong tiến trình đó, văn hoá đô thị đang có những thay đổi theo hướng hiện đại. Sự thay đổi đó diễn ra như thế nào? Tất cả đều được trả lời trong cuốn sách 'Môi trường văn hóa đô thị hiện đại" của GS.TS. Mạc Đường.